آسیاب گلوله ای (Ball Mill)

slide-f4fec89

آسیاب گلوله‌ای (Ball Mill)

 آسیاب به کمک ضربه و سایش:

مدت زمان عملکرد ۱۵ – ۶۰ دقیقه

حرکت گلوله ها به کمک دوران مخزن

دارای عملکرد پیوسته

اندازه دانه ی اولیه : کمتر از ۵۰ mm

اندازه ی دانه ی نهایی: کمتر از ۲۰۰

scan this qr code with your mobile device
question