چگالی سنج پودر فلزات (Pycnometer)

پیکنومتر یا چگالی سنج، دستگاهی است که با کمک اندازه گیری فشار گاز و با بهره گیری از قانون اول ترمودینامیک و قانون ارشمیدس، چگالی انواع جامدات از جمله پودر فلزات را اندازه می گیرد. گاز مورد استفاده در این دستگاه گاز هلیم است.

scan this qr code with your mobile device
question