پایلوت پلنت گندله سازی

پایلوت پلنت گندله سازی ، فرآیند تولید گندله در ابعاد آزمایشگاهی را انجام می هد.فرآیند پایلوت پلنت گندله سازی کاملا اتوماتیک و بسیار شبیه به خط تولید گندله سازی به دو روش آلیس چالمرز و لورگی می باشد.

پایلوت پلنت گندله سازی ، فرآیند تولید گندله در ابعاد آزمایشگاهی را انجام می هد.فرآیند پایلوت پلنت گندله سازی کاملا اتوماتیک و بسیار شبیه به خط تولید گندله سازی به دو روش آلیس چالمرز و لورگی می باشد.

scan this qr code with your mobile device
question