سرند لرزشی (Vibration Sieve)

slide-2feca5b

نام محصول:

سرند لرزشی(Vibration Sieve)

توضیحات محصول:

به منظور تقسیم مواد موجود در الک ها به نسبت ریزی و درشتی، با استفاده از لرزش عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

scan this qr code with your mobile device
question