دستگاه تقسیم کننده اتوماتیک مواد پودری (Auto Concentrator Divider)

دستگاه تقسیم کننده اتوماتیک مواد پودری دستگاهی است جهت نمونه گیری کنسانتره بر اساس استاندارد ISO3082 .

scan this qr code with your mobile device
question