دستگاه تست لیندر

از دستگاه تست لیندر به منظور اندازه گیری نسبی خردشدگی گندله تحت فرآبند احیا استفاده می شود . این دستگاه براساس روش لیندر و جامبو میدرکس و طبق استانداردISO 11257 طراحی شده است.

scan this qr code with your mobile device
question