تست لیندر (Linder Test)

slide-2feca5b

تست لیندر (Linder Test)

از دستگاه تست لیندر به منظور اندازه گیری نسبی خردشدگی گندله تحت فرآیند احیا استفاده می شود.

این دستگاه بر اساس روش لیندر و جامبومیدرکس و طبق استاندارد ISO 11257 طراحی شده است.

scan this qr code with your mobile device
question