تست تامبلر (Tumbler Test)

تست تامبلر (Tumbler)

مقاومت سایشی گندله ها یکی از خواص مکانیکی مهمی است که باید طبق استانداردهایبین المللیISO 3271 و ASTM E279 ارزیابی شود. 

scan this qr code with your mobile device
question