تست استحکام گندله پخته آنلاین (Online CCS)

slide-2feca5b

تست استحکام گندله پخته آنلاین (Online CCS)

 دستگاه در انتهای خط تولید گندله سازی، نصب و نمونه ها هر دو دقیقه یکبار تست می گردد. این سیستم مجهز به سرند انتخاب گندله بین ۱۰ تا ۱۲.۵ میلیمتر و همچنین فیدر تغذیه می باشد.

scan this qr code with your mobile device
question