تست استحکام گندله پخته (Compression Strength)

slide-2feca5b

تست استحکام گندله پخته CCS

دستگاه تست استحکام گندله پخته برای ارزیابی میزان سختی گندله ها ساخته شده است. ترسیم گراف، محاسبه میانگین تست ۳۰ گندله در ۵ دقیقه، محاسبه انحراف معیار، دسته بندی از نظر میزان نیروی شکست و …، کاملا اتوماتیک بودن دستگاه. در این دستگاه کلیه ی پروتکل های استاندارد ISO4700 رعایت شده است.

scan this qr code with your mobile device

متن سربرگ خود را وارد کنید

question