تست استحکام گندله خام (GCS Pellets)

slide-2feca5b

تست استحکام گندله خام GCS

عملیات تست استحکام گندله خام را انجام می دهد. بدین گونه که گندله ها با فشار می شکند و گراف نیروهای وارده به آن ها توسط دستگاه ترسیم شده و روی نمایشگر نشان داده می شود.

scan this qr code with your mobile device
question