تست احیایی (DRI)

slide-2feca5b

تست احیایی (DRI):

یکی از تست های مهمی که روی گندله انجام می گیرد، تست احیایی است که در این تست شرایط واقعی احیای گندله شبیه سازی می شود. عوامل دخیل در کیفیت شامل سرعت احیا، مرغوبیت گندله احیا شده و عوامل دیگر به طور مداوم اندازه گیری می شود.این دستگاه میزان احیاء شوندگی و کاهش وزن گندله حین احیا را در شرایط آزمایشگاهی بر مبنای استاندارISO 11258 اندازه گیری می کند.

scan this qr code with your mobile device
question