ثبت اختراع دستگاه تعیین سطح مخصوص و اندازه ذرات پودر(تست بلین)

ثبت اختراع دستگاه تعیین سطح مخصوص و اندازه ذرات پودر(تست بلین)

ثبت اختراع دستگاه تعیین سطح مخصوص و اندازه ذرات پودر، به روش نفوذ پذیری جریان هوای پایدار به داخل بستر(تست بلین)

question