ثبت اختراع دستگاه تست سایش گندله ها (تست تامبلر)

ثبت اختراع دستگاه تست سایش گندله ها (تست تامبلر)

ثبت اختراع دستگاه آزمایش استحکام گندله ها مجهز به سیستم تخلیه ارتعاشی و دریچه بازو دار(تست تامبلر)

question