تائیدیه ی تست استحکام گندله شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

تائیدیه ی تست استحکام گندله شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

تائیدیه ی دو دستگاه تست استحکام گندله پخته و دو دستگاه تست استحکام گندله خام شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

question